Home

          Services

          Virtual tour

           Knowledges

        Site map


          Contact us

        

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสัตว์สยามคันทรี 173/16-17 หมู่6 ถ.พรประภานิมิตร (ซอยสยามคันทรีคลับ)

ต . หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.038413689

รักษาโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก ผ่าคลอด เอ็กซเรย์ ทำหมัน ถ่ายเลือด ฝากเลี้ยง ฯลฯ