Home

          Services

         Promotion

          Virtual tour

           Knowledges

        Site map

          Contact us

        

 

 

 

 
 
                                                                                            >More articles

โรงพยาบาลสัตว์พัทยา

 

 


 


 

 

 

โรงพยาบาลสัตว์สยามคันทรี 173/16-17 หมู่6 ถ.พรประภานิมิตร (ซอยสยามคันทรีคลับ)

ต . หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พัทยา) 20150 โทร.038413689

รักษาโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก ผ่าคลอด เอ็กซเรย์ ทำหมัน ถ่ายเลือด ฝากเลี้ยง ฯลฯ